Algemene voorwaarden van Contentbrein

DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
ContentBrein: het content bedrijf dat zich richt op de productie en distributie van diverse soorten content, waaronder teksten, afbeeldingen, video's en audiofragmenten;
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met ContentBrein voor de levering van content of andere diensten;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen ContentBrein en de Klant voor de levering van content of andere diensten.

Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van ContentBrein.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen ContentBrein en de Klant.

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van ContentBrein zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld.
3.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de offerte van ContentBrein schriftelijk heeft aanvaard.

LEVERING VAN CONTENT EN DIENSTEN

4.1 ContentBrein zal de overeengekomen content of diensten leveren conform de afspraken die zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
4.2 ContentBrein zal zich inspannen om de afgesproken levertermijnen na te komen, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen in de levering.

INTELLECTUELE EIGENDOM

5.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de geleverde content en diensten, waaronder begrepen teksten, afbeeldingen, video's en software, berusten bij ContentBrein of haar licentiegevers.
5.2 Het is de Klant niet toegestaan om de geleverde content of diensten te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ContentBrein.

BETALING

6.1 De Klant dient de facturen van ContentBrein binnen de gestelde termijn te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim en is ContentBrein gerechtigd om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.

AANSPRAKELIJKHEID

7.1 ContentBrein is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door gebruik van de geleverde content of diensten, tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid van ContentBrein.
7.2 De aansprakelijkheid van ContentBrein is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van ContentBrein wordt uitgekeerd.
7.3 ContentBrein is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.4 De Klant vrijwaart ContentBrein voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de geleverde content of diensten door de Klant.

OVERMACHT

8.1 In geval van overmacht is ContentBrein niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ContentBrein onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van ContentBrein kan worden gevergd, waaronder in ieder geval wordt begrepen stakingen, brand, diefstal en storingen in communicatieverbindingen en/of computersystemen.

PRIVACY

9.1 ContentBrein zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken conform de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
9.2 De persoonsgegevens van de Klant zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst tussen ContentBrein en de Klant, tenzij de Klant hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

10.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar ContentBrein gevestigd is.